Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile Büro Personeli, Teknisyen, Şoför, Temizlik alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, tekrar adaylardan en az 50 KPSS puan koşulu arıyor. Alım yapacağı takım ve kontenjan ayrıntılarını ilanda belirten kurum müracaat kuralları ve biçimine ait tüm detayları paylaştı.

SON MÜRACAAT NE VAKİT BİTİYOR?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi işçi alımı müracaatları 17 Haziran tarihinde başladı. Adaylar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar üniversitenin web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen dokümanlarla birlikte Mehmet Ulu Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS adresinde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Dairesi Başkanlığı’na şahsen yahut posta ile müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Müracaat formu ( Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır).

2- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanının onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu evrak.

4- Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.

5- Fotoğraf (1 adet).

6- Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için).

7- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu evrak kabul edilecektir).

8- Sıhhat durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

NOT: Vekâlet ile müracaatlarda yalnızca noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak müracaatlarda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi zaruridir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili mahzuru bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir manisi olmamak.

10- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) kümesi (P94) puanı temel alınacaktır. Ofis işçisi takımına başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, müdafaa ve güvenlik ile takviye işçisi takımlarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN